MEL\'S COFFEE ON TOUR - WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA BĘDĄ REALIZOWANE PO 1. SIERPNIA 2021r.

Szukaj

REGULAMIN KONKURSU

Mel, 15.05.2021
REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK/INSTAGRAM MEL’S COFFEE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej “Konkursem”), MEL’S COFFEE, z siedzibą przy ul. Wiśniowa 56, 76-200 Słupsk (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest MEL’S COFFEE.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook lub Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na profilu Instagram @mels.coffee (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. § 2. UCZESTNICY KONKURSU 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 2. Uczestnik oświadcza, że: a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram, wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram; 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

4. Konkurs jest skierowany do „kawoszy” i ma na celu aktywizację, poprzez prace twórcze. § 3. NAGRODA 1. W Konkursie przewidziano 5 nagród – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6. 2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są nagrody wskazane w treści konkursu umieszczonego na profilu Organizatora. 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Instagram Organizatora 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. § 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/mels.coffee/ 2. Konkurs trwa od dnia ………… do dnia ………….. 3. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi ……………………. § 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: a. zamieszczenie (w formie posta publicznego na swoim profilu na Instagramie) rozwiązania (pracy konkursowej) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage'ach Organizatora, 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Instagramie Organizatora. § 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu. 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu 4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 5 zwycięzców na podstawie oceny walorów artystycznych i pomysłowości wykonanej pracy. 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Instagramie w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu. 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na stronie www organizatora. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości prywatnej z następującymi danymi: a. imię i nazwisko b. adres korespondencyjny c. numer telefonu d. adres mailowy oraz numer paczkomatu 8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody. 9. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. 10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród. § 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy: a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook lub Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka lub Instagrama; c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka lub Instagrama kont/profili osób trzecich; d) ingerują w mechanizm działania Konkursu; e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub Instagram 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook lub Instagram. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka lub Instagrama. § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram. 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. § 9. PRAWA AUTORSKIE 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami. § 10. PRAWA MAJĄTKOWE 1. Z chwilą wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestników Konkursu, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do utworu (pracy) w zakresie: a) utrwalania i zwielokrotniania nadesłanej pracy - wytwarzanie egzemplarzy pracy bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska autora (autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy powoduje przeniesienie na Organizatora własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony. 2. Uczestnik przystępujący do konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył. 3. W wypadku nadesłania przez uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jego udział w konkursie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez organizatora. § 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs z dnia….” 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. § 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem …………r. i obowiązuje do ………. r. 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na oficjalnej stronie www organizatora.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów